phone 097-301-74-22

Законы, кодексы, проекты

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про розвиток і державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні. Документ 9202-1 від 19.10.2011
2011-11-16 10:46
4
17418

ЗАКОН УКРАЇНИ Про розвиток і державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні. Документ 9202-1 від 19.10.2011

Цей Закон визначає принципи і напрями державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, гарантії захисту таких суб'єктів, види державної підтримки, встановлює основні повноваження органів державної влади і органів місцевого самоврядування у сфері цієї з метою забезпечення стійкого розвитку малого і середнього підприємництва, як найбільш масової, високо пристосованої і динамічної форми бізнес-середовища

Проект

Вноситься народним

депутатом України

Королевською Н.Ю.

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про розвиток і державну підтримку

малого і середнього підприємництва в Україні

 

 

Цей Закон визначає принципи і напрями державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, гарантії захисту таких суб'єктів, види державної підтримки, встановлює основні повноваження органів державної влади і органів місцевого самоврядування у сфері цієї з метою забезпечення стійкого розвитку малого і середнього підприємництва, як найбільш масової, високо пристосованої і динамічної форми бізнес-середовища.

 

Розділ I

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Суб'єкти малого і середнього підприємництва

1. Терміни "суб'єкти малого підприємництва" і "Суб'єкти середнього підприємництва" вживаються в цьому Законі в значенні, приведеному в Господарському кодексі України.

Для цілей цього Закону термін "суб'єкти малого підприємництва" охоплює суб'єктів мікропідприємництва.

 

Стаття 2. Законодавство у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні

1. Відносини, пов’язані з розвитком малого і середнього підприємництва в Україні, базуються на Конституції України і регулюються Господарським та Цивільним кодексами України, цим Законом та іншими законодавчими актами, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2. У разі коли міжнародним договором, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, визначено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Розділ ІI

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ РОЗВИТКУ

МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

 

Стаття 3. Мета державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні

1. Метою державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні являється:

1) створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва у тому числі шляхом запровадження спрощеної системи     оподаткування, обліку і звітності, встановлення  податкових і інших пільг для суб'єктів малого і середнього підприємництва;

2) забезпечення розвитку суб'єктів малого і середнього підприємництва для формування конкурентного середовища і підвищення рівня їх конкурентоспроможності відносно суб'єктів великого підприємництва, як вітчизняних так і іноземних;

3) стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб'єктів малого і середнього підприємництва;

4) сприяння здійсненню суб'єктами малого і середнього підприємництва діяльності відносно просування вироблених ними товарів (робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності на внутрішній і зовнішній ринок;

6) сприяння формуванню і розвитку малого і середнього підприємництва в регіонах з недостатнім рівнем підприємницької активності;

7) формування умов для забезпечення зайнятості населення України, шляхом запровадження спрощеної системи державної реєстрації для суб'єктів малого і середнього підприємництва.

 

Стаття 4. Принципи державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні

1. Принципами державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні являються:

1) доступність державної підтримки для суб'єктів малого і середнього підприємництва;

2) відкритість і прозорість проведення процедур надання державної підтримки;

3) забезпечення поінформованості суб'єктів малого і середнього підприємництва про існуючі види державної підтримки;

4) забезпечення участі суб'єктів малого і середнього підприємництва, їх об'єднань у формуванні і реалізації державної політики у цій сфері, у тому числі шляхом делегування окремих функцій контролю саморегулювальним організаціям;

5) обов'язковість дотримання принципів державної регуляторної політики під час розробки проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань регулювання діяльності та оподаткування суб'єктів малого і середнього підприємництва;

6) розмежування повноважень органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування відносно державної підтримки;

7) створення рівних можливостей для доступу суб'єктів малого і середнього підприємництва до участі у виконанні загальнодержавних, регіональних і місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, державного замовлення;

8) ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для виконання відмічених програм;

9) доступність об'єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва для усіх суб'єктів малого і середнього підприємництва.

2. Дотримання принципів державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва гарантується. Виконання обов'язків відносно дотримання принципів державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва покладається на органи, які забезпечують розвиток малого і середнього підприємництва в Україні та інші органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування.

 

Стаття 5. Державні гарантії захисту суб'єктів малого і середнього підприємництва в Україні

1. Держава при реалізації своїх повноважень у сфері контролю, регулювання діяльності малого і середнього підприємництва гарантує дотримання і втілення наступних прав суб'єктів малого і середнього підприємництва:

1) на спеціальну (спрощену) форму обліку і оподаткування з урахуванням виду діяльності суб'єкта господарювання;

2) незастосування на вимогу суб'єкта малого і середнього підприємництва зміненого податкового законодавства, норми якого погіршують умови діяльності такого суб'єкта, протягом десяти років з моменту державної реєстрації суб'єкта малого і середнього підприємництва;

3) рівне, разом з суб'єктами великого підприємництва, забезпечення можливості на участь в конкурсах і тендерах щодо надання послуг, виконання робіт і постачання товарів, які проводять державні і комунальні підприємства, установи і організації (державні закупівлі);

4) незастосування до суб'єктів малого і середнього підприємництва заходів державного нагляду (контролю) і контролю за виконанням податкового законодавства протягом п'яти років з моменту їх державної реєстрації.

 

Стаття 6. Основні напрями державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні

1. Основними напрямами державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні є:

1) запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності для суб'єктів малого підприємництва, які відповідають критеріям, встановленим у податковому законодавстві;

2) поступове зменшення податкового навантаження на суб'єктів малого і середнього підприємництва;

3) удосконалення порядку ведення податкового і статистичного обліку та звітності суб'єктів господарської діяльності;

4) забезпечення державної підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва, які працюють у сфері інвестиційної, інноваційної і науково-технічної діяльності, у тому числі їх залучення до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм;

5) забезпечення фінансово-кредитної державної підтримки, у тому числі і шляхом цільового фінансування і кредитування, передбаченими загальнодержавними, регіональними і місцевими програмами розвитку малого і середнього підприємництва;

6) гарантування відсутності заходів державного нагляду (контролю) і контролю за виконанням податкового законодавства протягом п'яти років з моменту державної реєстрації суб'єктів малого і середнього підприємництва;

7) гарантування прав суб'єктів малого і середнього підприємництва під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

8) послідовне спрощення дозвільних процедур і процедур здійснення державного нагляду (контролю), отримання документів дозвільного характеру для суб'єктів малого і середнього підприємництва і скорочення терміну проведення таких процедур;

9) поступове скорочення видів діяльності, які підлягають державному нагляду (контролю), та кількості контролюючих органів;

10) забезпечення безперешкодного доступу суб'єктів малого і середнього підприємництва до участі у виконанні державного замовлення;

11) захист від недобросовісної конкуренції з боку суб'єктів великого підприємництва;

11) організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів малого і середнього підприємництва;

12) стимулювання суб'єктів малого і середнього підприємництва до підвищення якості вироблених ними товарів (робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності шляхом включення до умов програм розвитку малого і середнього підприємства положень про пріоритетну підтримку тих суб'єктів підприємництва, які використовують у своїй діяльності новітні технології.

 

Розділ ІІІ

ОРГАНИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ РОЗВИТОК

МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ,

ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

 

Стаття 7. Органи, що забезпечують розвиток малого і середнього підприємництва

1. Розвиток малого і середнього підприємництва забезпечують у межах своїх повноважень Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, інші центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.

2. Спеціально уповноваженим органом у сфері розвитку малого і середнього підприємництва є центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції з реалізації державної політики у сфері підприємництва.

 

Стаття 8. Повноваження Верховної Ради України у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

1. Верховна Рада України визначає основні засади, пріоритети і напрями державної політики у сфері розвитку підприємництва та затверджує загальнодержавні програми розвитку малого і середнього підприємництва, приймає закони, спрямовані на створення сприятливих умов для забезпечення розвитку малого і середнього підприємництва.

 

Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

1. Кабінет Міністрів України забезпечує проведення державної політики у сфері розвитку підприємництва, розроблення і виконання загальнодержавних програм розвитку малого і середнього підприємництва з урахуванням загальнодержавних пріоритетів, здійснює заходи щодо розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, спрямовує, координує і контролює діяльність органів виконавчої влади, які забезпечують надання державної підтримки.

2. Кабінет Міністрів України подає щороку разом з проектом Закону України про Державний бюджет України на розгляд Верховної
Ради України інформацію про стан виконання державних програм розвитку малого і середнього підприємництва.

 

Стаття 10. Повноваження спеціально уповноваженого органу у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

1. До повноважень спеціально уповноваженого органу у сфері розвитку малого і середнього підприємництва належить:

1) участь у формуванні і забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва;

2) визначення пріоритетів і видів підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва;

3) розробка проектів державних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечення їх виконання з урахуванням загальнодержавних пріоритетів і проведення моніторингу виконання, у тому числі відносно цільового фінансування і кредитування передбачених в таких програмах напрямів розвитку;

4) визначення основних фінансових, економічних, соціальних і інших показників розвитку малого і середнього підприємництва;

5) утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів з питань розвитку малого і середнього підприємництва;

6) формування єдиної інформаційної системи для забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва;

7) сприяння здійсненню діяльності громадських організацій, які представляють інтереси суб'єктів малого і середнього підприємництва;

8) залучення громадських організацій, які представляють інтереси суб'єктів малого і середнього підприємництва, до розробки державних програм розвитку малого і середнього підприємництва;

9) забезпечення пропаганди і популяризації підприємницької діяльності;

10) встановлення пріоритетів розвитку малого і середнього підприємництва  в регіонах з недостатнім рівнем підприємницької активності;

11) інформування через засоби масової інформації, у тому числі через мережу Інтернет, суб'єктів малого і середнього підприємництва про існуючі види державної підтримки, про проведення конференцій, семінарів, міжнародних і національних виставок, ярмарок та інших заходів з питань підприємництва;

12) забезпечення представництва в міжнародних організаціях, налагодження співпраці з органами влади іноземних держав щодо розвитку малого і середнього підприємництва;

13) підготовка і публікація щороку в засобах масової інформації звітів про стан розвитку малого і середнього підприємництва в Україні та його державну підтримку, проведення оцінки фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку малого і середнього підприємництва та рівня ефективності державної підтримки;

14) методологічне забезпечення діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та сприяння розробленню і здійсненню ними заходів щодо розвитку малого і середнього підприємництва, в тому числі виконання регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва.

 

Стаття 11. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

1. До повноважень інших центральних органів виконавчої влади у сфері розвитку малого і середнього підприємництва належить:

1) участь у формуванні і реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва;

2) участь у розробленні проектів державних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечення їх виконання з урахуванням загальнодержавних пріоритетів і проведення моніторингу виконання;

3) участь у підготовці звітів про стан розвитку малого і середнього підприємництва в Україні та його державну підтримку, проведенні оцінки фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку малого і середнього підприємництва та рівня ефективності державної підтримки;

4) утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів з питань розвитку малого і середнього підприємництва.

 

Стаття 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих державних адміністрацій у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

1. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих державних адміністрацій у сфері розвитку малого і середнього підприємництва належить:

1) визначення пріоритетів і видів державної підтримки з урахуванням загальнодержавних пріоритетів;

2) розроблення проектів регіональних і місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечення їх виконання з урахуванням загальнодержавних пріоритетів, національних і регіональних соціально-економічних, екологічних, культурних та інших особливостей і проведення моніторингу виконання таких програм;

3) забезпечення фінансування науково-дослідних робіт, пов’язаних з розвитком малого і середнього підприємництва, за рахунок коштів місцевих бюджетів;

4) сприяння розвитку міжрегіонального співробітництва суб’єктів малого і середнього підприємництва;

5) забезпечення пропагування і популяризації підприємницької діяльності;

6) забезпечення інформування суб'єктів малого і середнього підприємництва про існуючі види державної підтримки, про проведення конференцій, семінарів, виставок, ярмарок та інших заходів з питань підприємництва;

7) налагодження співпраці з міжнародними організаціями, адміністративно-територіальними утвореннями іноземних держав з питань розвитку малого і середнього підприємництва;

8) проведення оцінки фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку малого і середнього підприємництва та рівня ефективності державної підтримки, прогнозування розвитку малого і середнього підприємництва у відповідних регіонах України;

9) сприяння формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва у відповідних регіонах України;

10) методичне забезпечення органів місцевого самоврядування, сприяння розробленню і здійсненню ними заходів щодо розвитку малого і середнього підприємництва;

11) утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів з питань розвитку малого і середнього підприємництва.

 

Стаття 13. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

1. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері розвитку малого і середнього підприємництва належить створення умов для розвитку малого і середнього підприємництва, зокрема:

1) визначення пріоритетів і видів державної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва з урахуванням загальнодержавних пріоритетів;

2) участь у розробленні проектів регіональних і місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, їх затвердження та забезпечення виконання з урахуванням загальнодержавних пріоритетів, національних і місцевих соціально-економічних, екологічних, культурних та інших особливостей, проведення моніторингу виконання таких програм;

3) прийняття рішень про виділення та використання коштів місцевих бюджетів для надання державної підтримки;

4) сприяння формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

5) сприяння провадженню діяльності громадських організацій, що представляють інтереси суб’єктів малого і середнього підприємництва.

2. До повноважень органів місцевого самоврядування також належить утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів у сфері розвитку малого і середнього підприємництва.

 

Стаття 14. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

1. У разі утворення консультативних, дорадчих або інших допоміжних органів у сфері розвитку малого і середнього підприємництва при центральних органах виконавчої влади керівники зазначених органів забезпечують участь представників громадських організацій, що представляють інтереси суб’єктів малого і середнього підприємництва, в роботі консультативних, дорадчих або інших допоміжних органів у кількості не менш як дві третини загального числа членів кожного з таких органів.

2. Порядок утворення консультативних, дорадчих або інших допоміжних органів у сфері розвитку малого і середнього підприємництва визначається відповідно до законодавства.

3. Інформація про рішення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про утворення консультативних, дорадчих або інших допоміжних органів у сфері розвитку малого і середнього підприємництва підлягає опублікуванню у засобах масової інформації, а також розміщенню на офіційних веб-сайтах відповідних органів.

 

Розділ ІV

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СУБ'ЄКТІВ

МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Стаття 15. Умови надання державної підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва

1. Державна підтримка надається суб’єктам малого і середнього підприємництва, які відповідають критеріям, установленим частиною третьою статті 55 Господарського кодексу України, та вимогам, що передбачені загальнодержавними, регіональними або місцевими програмами розвитку малого і середнього підприємництва. Відповідність зазначеним критеріям і вимогам підтверджується документально.

2. Не допускається встановлення додаткових вимог і обмежень для отримання суб'єктами малого і середнього підприємництва державної підтримки, окрім тих, які передбачені цим Законом, загальнодержавними, регіональними або місцевими програмами розвитку малого і середнього підприємництва і умовами конкурсу на отримання державної підтримки, затвердженими відповідними нормативно-правовими актами.

 

Стаття 16. Обмеження щодо надання державної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва

1. Державна підтримка не може надаватися суб’єктам малого і середнього підприємництва, які:

1) є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

2) є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

3) здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валюти;

4) здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів діяльності;

5) визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

6) перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;

7) подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням державної підтримки;

8) мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

9) отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку;

10) отримують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання якої не закінчився.

2. У разі виявлення після надання державної підтримки обставин, при яких державна підтримка не може надаватися, одержувач державної підтримки зобов'язаний повернути весь об'єм наданої фінансової державної підтримки, а орган, який надав державну підтримку у вигляді гарантій або поруки, зобов'язаний відкликати надані гарантії або поруки.

 

Стаття 17. Інфраструктура підтримки малого і середнього підприємництва

1. Інфраструктурою підтримки малого і середнього підприємництва є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які провадять діяльність, спрямовану на розвиток суб’єктів малого і середнього підприємництва, їх інвестиційної та інноваційної активності, просування вироблених ними товарів (робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності на внутрішній і зовнішній ринок.

До об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва належать бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інноваційні бізнес-інкубатори, науково-технологічні центри, технологічні парки, фонди підтримки підприємництва, фінансові установи, інноваційні та інвестиційні фонди і компанії, лізингові компанії, консультативні центри, інші підприємства, установи та організації.

2. Державна підтримка об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва здійснюється в рамках державних, регіональних і місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва.

 

Стаття 18. Види державної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва та об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва

1. Державна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва та об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва включає фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку, в тому числі підтримку у сфері інновацій, науки і промислового виробництва, підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва, що провадять експортну діяльність, підтримку у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування мають право надавати крім визначених частиною першою цієї статті видів державної підтримки інші види державної підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

Стаття 19. Фінансова державна підтримка

1. Надання фінансової державної підтримки здійснюється спеціально уповноваженим органом у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, іншими органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, Українським фондом підтримки підприємництва та іншими загальнодержавними фондами, регіональними та місцевими фондами підтримки підприємництва.

Фінансова державна підтримка надається за рахунок державного бюджету та інших джерел.

2. Основними видами фінансової державної підтримки є:

1) часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва;

2) часткова компенсація лізингових, факторингових платежів та платежів за користування гарантіями;

3) надання гарантії та поруки за кредитами суб’єктів малого і середнього підприємництва;

4) надання кредитів, у тому числі мікрокредитів, для започаткування і ведення власної справи;

5) надання позик на придбання і впровадження нових технологій;

6) компенсація видатків на розвиток кооперації між суб’єктами малого і середнього підприємництва та великими підприємствами;

7) фінансова підтримка впровадження енергозберігаючих та екологічно чистих технологій;

8) інші види не забороненої законодавством фінансової державної підтримки.

3. Порядок використання коштів державного бюджету для фінансової державної підтримки затверджується відповідно до вимог бюджетного законодавства.

 

Стаття 20. Фонди підтримки підприємництва

1. Український фонд підтримки підприємництва, інші загальнодержавні, регіональні та місцеві фонди підтримки підприємництва є юридичними особами.

2. Порядок створення та функціонування Українського фонду підтримки підприємництва, інших загальнодержавних фондів підтримки підприємництва визначається Кабінетом Міністрів України.

Засновниками регіональних та місцевих фондів підтримки підприємництва можуть бути Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Український фонд підтримки підприємництва, інші загальнодержавні фонди підтримки підприємництва, юридичні та фізичні особи.

3. Фонди підтримки підприємництва – неприбуткові організації, основними функціями яких є сприяння реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва шляхом залучення та ефективного використання фінансових ресурсів, фінансування цільових програм та проектів.

4. Фінансова державна підтримка здійснюється фондами відповідно до статті 19 цього Закону.

5. Кошти Українського фонду підтримки підприємництва, інших загальнодержавних, регіональних та місцевих фондів підтримки підприємництва формуються за рахунок бюджетних коштів, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних.

 

Стаття 21. Інформаційна державна підтримка

1) створення і забезпечення функціонування державних, регіональних і місцевих інформаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних мереж, сприяння започаткуванню підприємницької діяльності за допомогою Інтернету;

2) надання інформації:

про стан виконання державних, регіональних і місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва;

про стан розвитку малого і середнього підприємництва;

про об’єкти інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

про існуючі види державної підтримки малого і середнього підприємництва;

іншої інформації (економічної, правової, статистичної, виробничо-технологічної, з питань маркетингу), необхідної для забезпечення розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва.

2. Інформація, зазначена в частині першій цієї статті, є загальнодоступною і розміщується на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

 

Стаття 22. Консультаційна державна підтримка

1. Консультаційна державна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва може здійснюватися шляхом:

1) сприяння утворенню об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, які надають консультаційні послуги суб’єктам малого і середнього підприємництва, та забезпечення їх діяльності;

2) спрощення доступу до інформації в режимі реального часу.

 

Стаття 23. Державна підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва у сфері інновацій, науки і промислового виробництва

1. Державна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва у сфері інновацій, науки і промислового виробництва може здійснюватися шляхом:

1) надання фінансової підтримки для утворення об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва у сфері інновацій, науки і промислового виробництва, у тому числі бізнес-інкубаторів, інноваційних бізнес-інкубаторів, технологічних парків;

2) сприяння розвитку венчурного підприємництва;

3) створення системи економічних стимулів для розвитку економіки на основі технологічних інновацій;

4) передачі наукової продукції, створеної за рахунок бюджетних коштів, для її впровадження у виробництво;

5) створення умов для залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до укладення договорів субпідряду у сфері інновацій і промислового виробництва;

6) стимулювання залучення іноземних інвестицій і розвитку взаємовигідної міжнародної інноваційної співпраці;

7) створення умов для поширення кооперації між суб’єктами малого і середнього підприємництва та великими підприємствами.

 

Стаття 24. Державна підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва, які здійснюють експортну діяльність

1. Державна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва, що провадять експортну діяльність, може здійснюватися шляхом:

1) сприяння просуванню на ринки іноземних держав продукції вітчизняного виробництва (товарів, робіт і послуг), об’єктів інтелектуальної власності, а також створення сприятливих умов для українських учасників експортної діяльності;

2) співпраці з міжнародними організаціями та іноземними державами у сфері розвитку малого і середнього підприємництва;

3) утворення об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, що сприяють експортній діяльності, зокрема шляхом  надання фінансової підтримки (кредитування, гарантування, страхування експортних операцій, відшкодування частки відсоткових ставок за кредитами для провадження експортної діяльності, часткове покриття витрат суб’єктів малого і середнього підприємництва, пов’язаних із здійсненням маркетингових заходів на зовнішньому ринку, вивченням кон’юнктури зовнішнього ринку, пошуком партнерів, просуванням товарів на нові ринки, участю у виставково-ярмарковій діяльності за кордоном, відрядженням спеціалістів для вивчення ринків іноземних держав, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації персоналу суб’єктів малого і середнього підприємництва з питань експортної діяльності);

4) сприяння участі суб’єктів малого і середнього підприємництва у виставках, ярмарках за кордоном для представлення продукції вітчизняного виробництва, у тому числі шляхом надання фінансової підтримки, надання в оренду виставкових площ, покриття витрат суб’єктів малого і середнього підприємництва, пов’язаних з участю в таких виставках, ярмарках;

5) сприяння поширенню за кордоном інформації про потенційні можливості вітчизняного малого і середнього підприємництва та забезпеченню доступу до іноземних інформаційних мереж для пошуку ділових партнерів.

 

Стаття 25. Державна підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів

1. Державна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів може здійснюватися шляхом:

1) розроблення та виконання освітніх програм, спрямованих на підготовку, перепідготовку і підвищення рівня кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього підприємництва, на основі державних освітніх стандартів;

2) створення умов для підвищення рівня професійних знань і ділових якостей фахівців з числа соціально незахищених верств населення;

3) надання навчально-методологічної, науково-методичної допомоги суб’єктам малого і середнього підприємництва;

4) організації навчання сучасним, раціональним методам управління, залучення до передового світового досвіду здійснення підприємницької діяльності;

4) сприяння участі у програмах обміну міжнародним досвідом з метою запровадження передових технологій та підвищення рівня кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього підприємництва.

 

Розділ V

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., № 51—52, ст. 447; 2009 р., № 6, ст. 21).

3. Внести до Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144) такі зміни:

1) статтю 55 після частини другої доповнити новою частиною третьою  такого змісту:

“3. Суб’єкти господарювання залежно від кількості працюючих та обсягу доходу від реалізації продукції (товарів, послуг) за рік можуть належати до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва.

Суб’єктами мікропідприємництва є:

фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та обсяг річного доходу не перевищує суму, еквівалентну двом мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та обсяг річного доходу не перевищує суму, еквівалентну двом мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб’єктами малого підприємництва є:

фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного доходу не перевищує суму, еквівалентну десяти мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного доходу не перевищує суму, еквівалентну десяти мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та обсяг доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну п’ятдесяти мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів середнього підприємництва".

У зв’язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;

2) частину сьому статті 63 виключити.

У зв’язку з цим частини восьму - дев’яту вважати відповідно частинами сьомою – восьмою.

4. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

 

Голова Верховної Ради

   України

Читать еще материалы этого раздела...
Читать еще материалы на эту тему...
Комментарии
Всего: 0
Нет комментариев