phone 097-301-74-22

Основы бухучета

 


2011-01-29 12:24
4
27692

ПЛАН рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. №291

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

21 грудня 1999 р. за №892/4185

(В редакції станом на 25.03.2009 р.)

Клас 1. Необоротні активи
Клас 2. Запаси
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань
Клас 5. Довгострокові зобов’язання
Клас 6. Поточні зобов’язання
Клас 7. Доходи і результати діяльності
Клас 8. Витрати за елементами
Клас 9. Витрати діяльності
Клас 0. Позабалансові рахунки

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
1 2 3 4 5
Клас 1. Необоротні активи
10 Основні засоби 100 Інвестиційна нерухомість Усі види діяльності
101 Земельні ділянки
102 Капітальні витрати на поліпшення земель
103 Будинки та споруди
104 Машини та обладнання
105 Транспортні засоби
106 Інструменти, прилади та інвентар
107 Тварини
108 Багаторічні насадження
109 Інші основні засоби
11 Інші необоротні матеріальні активи 111 Бібліотечні фонди Усі види діяльності
112 Малоцінні необоротні матеріальні активи
113 Тимчасові (нетитульні) споруди
114 Природні ресурси
115 Інвентарна тара
116 Предмети прокату
117 Інші необоротні матеріальні активи
12 Нематеріальні активи 121 Права користування природними ресурсами Усі види діяльності
122 Права користування майном
123 Права на комерційні позначення
124 Права на об’єкти промислової власності
125 Авторське право та суміжні з ним права
126 Виключено
127 Інші нематеріальні активи
13 Знос (амортизація) необоротних активів 131 Знос основних засобів Усі види діяльності
132 Знос інших необоротних матеріальних активів
133 Накопичена амортизація нематеріальних активів
134 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
135 Знос інвестиційної нерухомості
14 Довгострокові фінансові інвестиції 141 Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі Усі види діяльності
142 Інші інвестиції пов’язаним сторонам
143 Інвестиції непов’язаним сторонам
15 Капітальні інвестиції 151 Капітальне будівництво Усі види діяльності
152 Придбання (виготовлення) основних засобів
153 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
154 Придбання (створення) нематеріальних активів
155 Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів
16 Довгострокові біологічні активи 161 Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність
162 Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю
163 Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю
164 Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю  
165 Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю  
166 Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю  
17 Відстрочені податкові активи   За видами відстрочених податкових активів Усі види діяльності
18 Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи 181 Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду Усі види діяльності
182 Довгострокові векселі одержані  
183 Інша дебіторська заборгованість  
184 Інші необоротні активи  
19 Гудвіл   За видами об’єктів інвестування Усі види діяльності
191 Гудвіл при придбанні  
192 Виключено  
193 Гудвіл при приватизації (корпоратизації)  
Клас 2. Запаси
20 Виробничі запаси 201 Сировина й матеріали Усі види діяльності
202 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
203 Паливо
204 Тара й тарні матеріали
205 Будівельні матеріали
206 Матеріали, передані в переробку
207 Запасні частини
208 Матеріали сільськогосподарського призначення
209 Інші матеріали
21 Поточні біологічні активи 211 Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність
212 Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю  
213 Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю  
22 Малоцінні та швидкозношувані предмети   За видами предметів Усі види діяльності
23 Виробництво   За видами виробництва Усі види діяльності
24 Брак у виробництві   За видами продукції Галузі матеріального виробництва
25 Напівфабрикати   За видами напівфабрикатів Промисловість
26 Готова продукція   За видами готової продукції Промисловість, сільське господарство та ін.
27 Продукція сільськогосподарського виробництва   За видами продукції Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом
28 Товари 281 Товари на складі Усі види діяльності
282 Товари в торгівлі
283 Товари на комісії
284 Тара під товарами
285 Торгова націнка
286 Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу
29 ..........................................      
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
30 Каса 301 Каса в національній валюті Усі види діяльності
302 Каса в іноземній валюті
31 Рахунки в банках 311 Поточні рахунки в національній валюті Усі види діяльності
312 Поточні рахунки в іноземній валюті
313 Інші рахунки в банку в національній валюті
314 Інші рахунки в банку в іноземній валюті
32 ..........................................      
33 Інші кошти 331 Грошові документи в національній валюті Усі види діяльності
332 Грошові документи в іноземній валюті
333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті
334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
34 Короткострокові векселі одержані 341 Короткострокові векселі, одержані в національній валюті Усі види діяльності
342 Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті
35 Поточні фінансові інвестиції 351 Еквіваленти грошових коштів Усі види діяльності
352 Інші поточні фінансові інвестиції
36 Розрахунки з покупцями та замовниками 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями Усі види діяльності
362 Розрахунки з іноземними покупцями
363 Розрахунки з учасниками ПФГ
37 Розрахунки з різними дебіторами 371 Розрахунки за виданими авансами Усі види діяльності
372 Розрахунки з підзвітними особами
373 Розрахунки за нарахованими доходами
374 Розрахунки за претензіями
375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків
376 Розрахунки за позиками членам кредитних спілок
377 Розрахунки з іншими дебіторами
38 Резерв сумнівних боргів   За дебіторами Усі види діяльності
39 Витрати майбутніх періодів   За видами витрат Усі види діяльності
Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань
40 Статутний капітал   За видами капіталу Усі види діяльності
41 Пайовий капітал   За видами капіталу Кооперативні організації, кредитні спілки
42 Додатковий капітал 421 Емісійний дохід Усі види діяльності
422 Інший вкладений капітал
423 Дооцінка активів
424 Безоплатно одержані необоротні активи
425 Інший додатковий капітал
43 Резервний капітал   За видами капіталу Усі види діяльності
44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 441 Прибуток нерозподілений Усі види діяльності
442 Непокриті збитки
443 Прибуток, використаний у звітному періоді
45 Вилучений капітал 451 Вилучені акції Усі види діяльності
452 Вилучені вклади й паї
453 Інший вилучений капітал
46 Неоплачений капітал   За видами капіталу Усі види діяльності
47 Забезпечення майбутніх витрат і платежів 471 Забезпечення виплат відпусток Усі види діяльності
472 Додаткове пенсійне забезпечення
473 Забезпечення гарантійних зобов’язань
474 Забезпечення інших витрат і платежів
475 Забезпечення призового фонду (резерв виплат)
476 Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї
477 Забезпечення матеріального заохочення
478 Забезпечення відновлення земельних ділянок
48 Цільове фінансування і цільові надходження   За об’єктами фінансування Усі види діяльності
49 Страхові резерви 491 Технічні резерви Страхова діяльність
492 Резерви із страхування життя
493 Частка перестраховиків у технічних резервах
494 Частка перестраховиків у резервах із страхування життя
495 Результат зміни технічних резервів
496 Результат зміни резервів із страхування життя
497 Результат зміни резервів незароблених премій
498 Результат зміни резервів збитків
Клас 5. Довгострокові зобов’язання
50 Довгострокові позики 501 Довгострокові кредити банків у національній валюті Усі види діяльності
502 Довгострокові кредити банків в іноземній валюті
503 Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті
504 Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті
505 Інші довгострокові позики в національній валюті
506 Інші довгострокові позики в іноземній валюті
51 Довгострокові векселі видані 511 Довгострокові векселі, видані в національній валюті Усі види діяльності
512 Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті
52 Довгострокові зобов’язання за облігаціями 521 Зобов’язання за облігаціями Усі види діяльності
522 Премія за випущеними облігаціями
523 Дисконт за випущеними облігаціями
53 Довгострокові зобов’язання з оренди 531 Зобов’язання з фінансової оренди Усі види діяльності
532 Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів
54 Відстрочені податкові зобов’язання   За видами зобов’язань Усі види діяльності
55 Інші довгострокові зобов’язання   За видами зобов’язань Усі види діяльності
56 ..........................................      
57 ..........................................      
58 ..........................................      
59 ..........................................      
Клас 6. Поточні зобов’язання
60 Короткострокові позики 601 Короткострокові кредити банків у національній валюті Усі види діяльності
602 Короткострокові кредити банків в іноземній валюті
603 Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті
604 Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті
605 Прострочені позики в національній валюті
606 Прострочені позики в іноземній валюті
61 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 611 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті Усі види діяльності
612 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті
62 Короткострокові векселі видані 621 Короткострокові векселі, видані в національній валюті Усі види діяльності
622 Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті
63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками Усі види діяльності
632 Розрахунки з іноземними постачальниками
633 Розрахунки з учасниками ПФГ  
64 Розрахунки за податками й платежами 641 Розрахунки за податками Усі види діяльності
642 Розрахунки за обов’язковими платежами
643 Податкові зобов’язання

 
644 Податковий кредит
65 Розрахунки за страхування 651 За пенсійним забезпеченням Усі види діяльності
652 За соціальним страхуванням
653 За страхуванням на випадок безробіття
654 За індивідуальним страхуванням
655 За страхуванням майна
66 Розрахунки за виплатами працівникам 661 Розрахунки за заробітною платою Усі види діяльності
662 Розрахунки з депонентами
663 Розрахунки за іншими виплатами
67 Розрахунки з учасниками 671 Розрахунки за нарахованими дивідендами Усі види діяльності
672 Розрахунки за іншими виплатами
68 Розрахунки за іншими операціями 680 Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу Усі види діяльності
681 Розрахунки за авансами одержаними
682 Внутрішні розрахунки
683 Внутрішньогосподарські розрахунки
684 Розрахунки за нарахованими відсотками
685 Розрахунки з іншими кредиторами
69 Доходи майбутніх періодів   За видами доходів Усі види діяльності
Клас 7. Доходи і результати діяльності
70 Доходи від реалізації 701 Дохід від реалізації готової продукції Усі види діяльності
702 Дохід від реалізації товарів
703 Дохід від реалізації робіт і послуг
704 Вирахування з доходу
705 Перестрахування
71 Інший операційний дохід 710 Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю Усі види діяльності
711 Дохід від реалізації іноземної валюти
712 Дохід від реалізації інших оборотних активів
713 Дохід від операційної оренди активів
714 Дохід від операційної курсової різниці
715 Одержані штрафи, пені, неустойки
716 Відшкодування раніше списаних активів
717 Дохід від списання кредиторської заборгованості
718 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів
719 Інші доходи від операційної діяльності
72 Дохід від участі в капіталі 721 Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства Усі види діяльності
722 Дохід від спільної діяльності
723 Дохід від інвестицій в дочірні підприємства
73 Інші фінансові доходи 731 Дивіденди одержані Усі види діяльності
732 Відсотки одержані
733 Інші доходи від фінансових операцій
74 Інші доходи 741 Дохід від реалізації фінансових інвестицій Усі види діяльності
742 Дохід від відновлення корисності активів
743 Виключено
744 Дохід від неопераційної курсової різниці
745 Дохід від безоплатно одержаних активів
746 Інші доходи від звичайної діяльності
75 Надзвичайні доходи 751 Відшкодування збитків від надзвичайних подій Усі види діяльності
752 Інші надзвичайні доходи
76 Страхові платежі   За видами страхування Страхова діяльність
77 ..........................................      
78 ..........................................      
79 Фінансові результати 791 Результат операційної діяльності Усі види діяльності
792 Результат фінансових операцій
793 Результат іншої звичайної діяльності
794 Результат надзвичайних подій
Клас 8. Витрати за елементами
80 Матеріальні витрати 801 Витрати сировини й матеріалів Усі види діяльності
802 Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів
803 Витрати палива й енергії
804 Витрати тари й тарних матеріалів
805 Витрати будівельних матеріалів
806 Витрати запасних частин
807 Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення
808 Витрати товарів
809 Інші матеріальні витрати
81 Витрати на оплату праці 811 Виплати за окладами й тарифами Усі види діяльності
812 Премії та заохочення
813 Компенсаційні виплати
814 Оплата відпусток
815 Оплата іншого невідпрацьованого часу
816 Інші витрати на оплату праці
82 Відрахування на соціальні заходи 821 Відрахування на пенсійне забезпечення Усі види діяльності
822 Відрахування на соціальне страхування
823 Страхування на випадок безробіття
824 Відрахування на індивідуальне страхування
83 Амортизація 831 Амортизація основних засобів Усі види діяльності
832 Амортизація інших необоротних матеріальних активів
833 Амортизація нематеріальних активів
84 Інші операційні витрати   За видами витрат Усі види діяльності
85 Інші затрати   За видами затрат Усі види діяльності
86 ..........................................      
87 ..........................................      
88 ..........................................      
89 ..........................................      
Клас 9. Витрати діяльності
90 Собівартість реалізації 901 Собівартість реалізованої готової продукції Усі види діяльності
902 Собівартість реалізованих товарів
903 Собівартість реалізованих робіт і послуг
904 Страхові виплати  
91 Загальновиробничі витрати   За видами витрат Усі види діяльності
92 Адміністративні витрати   За видами витрат Усі види діяльності
93 Витрати на збут   За видами витрат Усі види діяльності
94 Інші витрати операційної діяльності 940 Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю Усі види діяльності
941 Витрати на дослідження і розробки  
942 Собівартість реалізованої іноземної валюти
943 Собівартість реалізованих виробничих запасів
944 Сумнівні та безнадійні борги
945 Втрати від операційної курсової різниці
946 Втрати від знецінення запасів
947 Нестачі і втрати від псування цінностей
948 Визнані штрафи, пені, неустойки
949 Інші витрати операційної діяльності
95 Фінансові витрати 951 Відсотки за кредит Усі види діяльності
952 Інші фінансові витрати
96 Втрати від участі в капіталі 961 Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства Усі види діяльності
962 Втрати від спільної діяльності
963 Втрати від інвестицій в дочірні підприємства
97 Інші витрати 971 Собівартість реалізованих фінансових інвестицій Усі види діяльності
972 Втрати від зменшення корисності активів
973 Виключено
974 Втрати від неопераційних курсових різниць
975 Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій
976 Списання необоротних активів
977 Інші витрати звичайної діяльності
978 Виключено
979 Виключено
98 Податок на прибуток 981 Податок на прибуток від звичайної діяльності Усі види діяльності
982 Податок на прибуток від надзвичайних подій
99 Надзвичайні витрати 991 Втрати від стихійного лиха Усі види діяльності
992 Втрати від техногенних катастроф і аварій
993 Інші надзвичайні витрати
Клас 0. Позабалансові рахунки
01 Орендовані необоротні активи   За видами активів Усі види діяльності
02 Активи на відповідальному зберіганні 021 Устаткування, прийняте для монтажу Усі види діяльності
022 Матеріали, прийняті для переробки
023 Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні
024 Товари, прийняті на комісію
025 Матеріальні цінності довірителя
03 Контрактні зобов’язання   За видами зобов’язань Усі види діяльності
04 Непередбачені активи й зобов’язання 041 Непередбачені активи Усі види діяльності
042 Непередбачені зобов’язання
05 Гарантії та забезпечення надані   За видами гарантій та забезпечень наданих Усі види діяльності
06 Гарантії та забезпечення отримані   За видами гарантій та забезпечень отриманих Усі види діяльності
07 Списані активи 071 Списана дебіторська заборгованість Усі види діяльності
072 Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей
08 Бланки суворого обліку   За видами бланків Усі види діяльності

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В. ПАРХОМЕНКО

Читать еще материалы этого раздела...
Читать еще материалы на эту тему...
Комментарии
Всего: 0
Нет комментариев