phone 097-301-74-22

Законы, кодексы, проекты

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів. Документ 11285 від 02.10.2012
2012-10-03 18:48
5
14556

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів. Документ 11285 від 02.10.2012

Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮМ. АЗАРОВ

“     ”                     2012 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо подальшого удосконалення адміністрування
податків і зборів

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:

1.  у підпункті 14.1.4  пункту 14.1 статті 14:

1)  після слів “таких товарів (продукції)” доповнити словами “а також особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами”.

У статті 20:

1) у підпункті 20.1.29 пункту 20.1 після слів “наявністю торгових патентів” доповнити словами “, здійснювати контроль за додержанням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог валютного законодавства”.

3. В абзаці другому пункту 81.1 статті 81 слова “суб’єкта (об’єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова)” замінити словами “суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — платника податку, який перевіряється) або об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична)”.

4. Доповнити статтею 1281 такого змісту:

“Стаття 1281. Відповідальність за порушення умов зберігання,  виробництва та/або реалізації підакцизної продукції.

До суб’єктів господарювання, які займаються (займались)  зберіганням, виробництвом та/або реалізацією (оптовою, роздрібною) підакцизної продукції у разі виявлення фальсифікованих підакцизних товарів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку застосовується відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 200 відсотків вартості товару, але не менше 10 мінімальних заробітних плат”.

5. Статтю 133 доповнити пунктом 133.7 наступного змісту:

133.7. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують особливу систему оподаткування операцій з цінними паперами та деривативами їх обліку та звітності, встановлюються пунктами 153.8—153.9 статті 153 та підпунктом 212.1.9  пункту 212.1 статті 212 цього Кодексу.

6. Статтю 151 доповнити пунктом 151.4 наступного змісту:

“151.4. За ставкою 10 відсотків у випадках, встановлених підпунктом 212.1.9  статті 212 цього Кодексу”.

7. У статті 153:

1) абзац четвертий підпункту 153.4.1 пункту 153.4 викласти в такій редакції:

“залученням платником податку коштів або майна на підставі договору концесії, комісії, доручення, про відкриття рахунку у цінних паперах, про надання клірингових послуг за угодами щодо фінансових інструментів, консигнації, довірчого управління, схову (відповідального зберігання), договору щодо забезпечення виконання зобов`язань, а також згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачу права власності на такі кошти або майно, з урахуванням положень пункту 153.7 цієї статті”;

2) у другому реченні абзацу третього пункту 153.5 слова “, а також сума його заборгованості, яка погашається за умов, що така заборгованість була включена до складу витрат згідно з вимогами цього Закону” виключити.

3) пункт 153.8 викласти у наступній редакції:

“153.8. Оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами.

153.8.1 облік загального фінансового результату операцій з торгівлі цінними паперами ведеться платником податку окремо від інших доходів і витрат.

Платник податку визначає фінансовий результат за операціями з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, окремо від фінансового результату за операціями с цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі.

Фінансовий результат від продажу (відчуження, погашення) цінних паперів визначається за кожною окремою операцією як різниця між доходами отриманими (нарахованими) від такого відчуження та  ціною придбання таких цінних паперів.

153.8.2 Для цілей цього пункту цінні папери та деривативи визнаються такими, що перебувають в обігу на  фондовій біржі, за одночасного дотримання таких умов:

а) цінні папери та деривативи допущені до обігу хоча б на одній фондовій біржі. При цьому перелік іноземних фондових бірж визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

б) інформація про ціни (біржовий курс та результати котирування) цінних паперів та деривативів публікується в засобах масової інформації (зокрема електронних) або може бути надана фондовою біржею будь-якій заінтересованій особі протягом трьох років після дати здійснення операцій з такими цінними паперами;

в) щодо цінних паперів розраховується біржовий курс або ринкове котирування (для цінних паперів, що допущені до обігу на  іноземній фондовій біржі, або деривативів) відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України (за погодженням з Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики).

153.8.3 Якщо за результатами звітного періоду загальна сума збитків з операцій з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі перевищує загальну суму прибутків з таких операцій за кожним видом цінного паперу, то сума перевищення враховується у визначенні прибутків/збитків з операцій з такими цінними паперами наступних звітних періодів до повного погашення.

Якщо за результатами звітного періоду загальна сума збитків з операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі перевищує загальну суму прибутків з таких операцій за кожним видом цінного паперу, то сума перевищення враховується у визначенні прибутків/збитків з операцій з такими цінними паперами наступних звітних періодів, що не можуть перевищувати три роки з моменту податкового періоду, в якому отримано такій збиток.

Якщо за результатами звітного періоду загальна сума прибутків з операцій із цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі перевищує загальну суму збитків із таких операцій за кожним видом цінного паперу, сума перевищення включається до складу доходів за такими операціями як результат такого звітного періоду та оподатковуються за ставкою визначеною пунктом 151.4 статті 151 цього Кодексу.

 

Якщо за результатами звітного періоду загальна сума прибутків з операцій із цінними паперами що не перебувають в обігу на фондовій біржі перевищує загальну суму збитків із таких операцій за кожним видом цінного паперу, сума перевищення включається до складу доходів за такими операціями як результат такого звітного періоду та оподатковуються за ставкою визначеною пунктом 151.4 статті 151 цього Кодексу.

Доходи отримані від операцій з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, не можуть бути зменшені на видатки або збитки від операцій з цінними паперами що не перебувають в обігу на фондовій біржі.

Доходи отримані від операцій з цінними паперами що не перебувають в обігу на фондовій біржі не можуть бути зменшені на видатки або збитки від операцій з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі.”

4) пункт 153.9 викласти у такій редакції:

“153.9. Норми пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу не поширюються на операції, що здійснюються платником податку — емітентом цінних паперів з розміщення, погашення, викупу, конвертації та повторного їх продажу.

Норми пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу  не поширюються на операції із корпоративними правами, а саме: внесення  платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи — резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права та повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента. 

Фінансовий результат від операцій з корпоративними правами розраховується за правилами встановленими бухгалтерським обліком. На збиток отриманий від таких операцій зменшується розмір власного капіталу такого платника податку. 

Операції з конвертації цінних паперів оподаткуванню не підлягають.

Норми пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу не поширюються на операції з купівлі (продажу) цінних паперів із зобов’язанням зворотного їх продажу (купівлі) (операції РЕПО). Фінансовий результат за такими операціями платника податку визначається за правилами, визначеними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, та оподатковується в загальному порядку.

 

Норми пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу не поширюються на операції з деривативами. За операціями з деривативами (похідними інструментами) фінансовий результат платника податку від таких операцій за звітний податковий період визначається відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку та оподатковується в загальному порядку.

Первинними документами для підтвердження доходів і витрат за операціями з цінними паперами та деривативами (похідними інструментами) можуть бути оригінали:

для торговців цінними паперами — учасників фондової біржі — біржового звіту за звітний період;

для платників податку — клієнтів торговців цінними паперами — учасників фондової біржі — звіту торговця цінними паперами, який формується на підставі біржового звіту та договору з таким торговцем.”

8. Абзаци четвертий — п’ятий  підпункту 170.2.6 пункту 170.2 статті 176 викласти у такій редакції:

“Інвестиційний прибуток за операціями з цінними паперами чи деривативами визначається платником податків. При цьому платник податку визначає інвестиційний прибуток за операціями з цінними паперами чи деривативами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, окремо від інвестиційного прибутку за операціями з цінними паперами чи деривативами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі.

Для цілей цього пункту цінні папери чи деривативи визнаються такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, за дотримання умов, визначених у п. 153.8.2 пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу.”

9. Пункт 183.7 викласти в наступній редакції:

“183.7. Заява про реєстрацію особи як платника податку подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником або представником юридичної особи - платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до органу державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) особи, за виключенням платників податків, які уклали з відповідним органом податкової служби договір про визнання електронних документів. Такі платники податків подають заяву засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису в порядку, передбаченому для подання звітності в електронному вигляді. У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку”.

 

 

10.  У абзаці “в” пункті 200.19.6 підпункту 200.19 статті 200 слова “в кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом III цього Кодексу” замінити словами “за підсумками останнього звітного (податкового) року”.

11. Друге речення абзацу першого пункту 201.15 статті 201 викласти у такій редакції:

“Платник податку веде реєстр виданих та отриманих податкових накладних, який є складовою податкової декларації, в електронному вигляді, у якому зазначаються порядковий номер податкової накладної, дата її виписки (отримання), загальна сума постачання та сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника податку — продавця, який видав податкову накладну такому платнику податку”.

12. У статті 212:

1) доповнити підпунктом 212.1.9 наступного змісту:

“212.1.9.  Платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є будь яка фізична або юридична особа резидент або нерезидент, в т.ч. їх відокремлені підрозділи, які провадять операції з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів (крім операцій з розміщення, погашення, викупу, конвертації, повторного продажу емітентом чи в результаті здійснення внеску до статутного капіталу) та операції з деривативами (крім державних установ та організацій — не суб’єктів підприємницької діяльності)”.

2) Пункт 212.3 доповнити новим підпунктом 212.3.3 наступного змісту:

“212.3.3. Особи, які визначені в підпункті 212.1.9. пункту 212.1 цієї статті не підлягають реєстрації, як платники податку”.

13. У статті 213:

1) Пункт 213.1 доповнити підпунктом 213.1.7 наступного змісту:

“213.1.7. операції з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів (крім операцій, що здійснюються емітентом з розміщення, погашення, викупу, конвертації, повторного продажу емітентом чи в результаті здійснення внеску до статутного капіталу), де відбувається перехід права власності на цінні папери, та операції з деривативами, крім операцій, що здійснюються на міжбанківському ринку”.

2) Пункт 213.2 доповнити підпунктом 213.2.3 наступного змісту:

“213.2.3. операцій з державними та муніципальними цінними паперами, цінними паперами, гарантованими державою та цінними паперами емітованими Національним банком, Міністерством фінансів,  Державною іпотечною установою”.

 

14. Статтю 214 доповнити пунктом 214.8 наступного змісту:

“214.8 Базою оподаткування особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є договірна вартість цінних паперів або деривативів, визначена у первинних бухгалтерських документах за будь-якою операцією з продажу, обміну або інших способів відчуження (крім операцій, що здійснюються емітентом з розміщення, погашення, викупу, конвертації, повторного продажу емітентом чи в результаті здійснення внеску до статутного капіталу).

15. У статті 215:

1) пункт 215.1 доповнити  підпунктом 215.1.1 наступного змісту:

“215.1.1. Підакцизні товари (продукція), які виробляються та реалізуються на митній території України, підлягають обов’язковій класифікації за кодами згідно з УКТ ЗЕД на момент отримання технічної документації для їх виробництва”;

2) у пункті 215.3:

а) у підпункті 215.3.2:

у рядку за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД  2401 “Тютюнова сировина. Тютюнові відходи” цифру “0” замінити цифрами “217,6”;

у рядку за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД  2402 10 00 00 “Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну” цифри “172,11” замінити цифрами “217,6”;

у рядку за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД  2402 20 90 10 “Сигарети без фільтра, цигарки” у стовпчику “специфічна” цифри “49,48” замінити цифрами “72,70”, а у стовпчику “адвалорна” цифри  “20” замінити цифрами “12”;

у рядку за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 “Сигарети з фільтром” у стовпчику “специфічна” цифри “110,64”  замінити цифрами “162,60”, а у стовпчику “адвалорна” цифри “25” замінити цифрами “12”;

у рядку за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД  2403 (крім 2403 99 10 00) “Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн “гомогенізований” або “відновлений”; тютюнові екстракти та есенції” цифри “61,47” замінити цифрами “217,6”;

у рядку за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД  2403 10 “Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції” цифри “86,05” замінити цифрами “217,6”;

у рядку за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД  2403 99 10 00 “Жувальний і нюхальний тютюн” цифри “24,59” замінити цифрами “217,6”;

 

б) у підпункті 215.3.3:

 у рядку за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД  2402 20 90 10 “Сигарети без фільтра, цигарки” у стовпчику “Мінімальне акцизне податкове зобов'язання” цифри “70,69”  замінити цифрами “95,40”;

 у рядку за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД  2402 20 90 20 “Сигарети з фільтром” у стовпчику  “Мінімальне акцизне податкове зобов'язання” цифри “184,40” замінити цифрами “217,60”;

в) у підпункті 215.3.4:

цифри і слова:

 

2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00

Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном)

євро за 1 тис. кілограмів

44

замінити цифрами і словами:

 

2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00

2711 14 00 00
2711 19 00 00

Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном)

євро за 1 тис. кілограмів

44

доповнити таблицю наступними рядками:

 

2710 19 31 00

Газойлі для специфічних процесів переробки 

євро за 1тис. кілограмів

98

2710 19 35 00

Газойлі для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній категорії
2710 19 31

євро за 1тис. кілограмів

98

2710 19 51 00

Паливо рідке (мазут) для специфічних процесів переробки 

євро за 1тис. кілограмів

46

2710 19 55 00

Паливо рідке (мазут) для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00

євро за 1тис. кілограмів

46

 

Доповнити новою статтею 2151 наступного змісту:

“151. Ставки податку по операціям з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами.

2151.1. Податок справляється у розмірі:

2151.1.1 0 відсотка від суми операції з продажу цінних паперів на фондовій біржі;

2151.1.2. 0 відсотка від суми операції з деривативами на фондовій біржі;

2151.1.3. 0,1 відсотка від суми операції з продажу поза фондовою біржею цінних паперів, що перебувають у біржовому реєстрі;

2151.1.4. 3 відсотка від суми операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею, що не перебувають у біржовому реєстрі;

21511.5. 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за укладений дериватив (контракт) поза фондовою біржею.”.

17. Статтю 216 доповнити пунктом 216.7 наступного змісту:

“16.7 Датою виникнення податкових зобов`язань за операціями, визначеними в підпункті 213.1.7 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, є дата виконання відповідного договору.”

18. Статтю 219 викласти у такій редакції:

“219.1. Обчислення сум податку здійснюється шляхом множення ставки податку на базу оподаткування згідно з пунктом 214.8 статті 214 цього Кодексу.

219.2. Суми податку перераховуються до бюджету податковим агентом протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за податковий період, що дорівнює кварталу.

 

Податковим агентом за біржовими та позабіржовими операціями, визначеними в п. 213.1.7. ст. 213 цього Кодексу  є відповідний торгівець цінними паперами (ліцензіат), включаючи банк, який  здійснює такі операції на підставі договору та зобов'язаний нараховувати, утримувати та сплачувати акцизний податок, до бюджету від імені та за рахунок особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Податковим агентом при здійсненні операцій розміщення, погашення, викупу, повторного продажу  цінних паперів інститутів спільного інвестування відкритого типу є їх емітент.

219.3. Податок сплачується до бюджету кожною стороною деривативу (контракту) не пізніше дати виконання контракту.

219.4. Базовий податковий період для складання та подання звітності з акцизного податку є календарний квартал. Звітність подається за правилами, визначеними статтею 46 цього Кодексу.

219.5. Особливості обчислення, порядок і строки сплати податку за операціями з деривативами поза біржею.

219.5.1. Кожна із сторін деривативу (контракту) сплачує податок за ставкою, визначеною в підпункті 215.1.5 пункту 215.1 статті 215 цього Кодексу. ”

19. Підпункт 222.1.2 пункту 222.1 статті 222 доповнити новим абзацом наступного змісту:

“Виробники тютюнових виробів перераховують суми податку до бюджету при придбанні марок акцизного податку на суму, розраховану з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих згідно положень Кодексу з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації”.

20.Статтю 226.2 доповнити новим абзацом наступного змісту:

“У разі зміни зразка марок акцизного податку марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться в обігу протягом 12-ти місяців з дати запровадження марок нового зразка”.

21.У статті 291:

1) в абзаці другому підпункту 5 пункту 291.4 статті 291 слова та цифри “,одночасно не перевищує 20 осіб” замінити словами “не обмежена”;

2) підпункт 6 пункту 291.4 статті 291 викласти у наступній редакції:

“6) шоста група —юридичні особи —суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20 000 000  гривень”.

22. У статті 293:

1) в підпункті 293.3.2 пункту 293.3:

в підпункті 1 цифру “7” замінити цифрою “5”;

в абзаці першому підпункту 2 цифри “10” замінити цифрою “7”;

2) в пункті 293.8:

в абзаці першому підпункту 4 цифру “7” замінити цифрою “5”;

у підпункті “б” підпункту 4 слова і цифри “платником єдиного податку, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 або 10 відсотків” замінити словами та цифрами “платником єдиного податку третьої або четвертої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків або платником єдиного податку п’ятої або шостої групи, який обрав ставку єдиного податку 7 відсотків”;

у підпункті 5 слова та цифри „за ставкою у розмірі 5 або 10 відсотків” замінити словами та цифрами „за ставкою у розмірі 5 відсотків для платників третьої або четвертої групи, або 7 відсотків для платників п’ятої або шостої групи”.

23. Пункт 294.1 статті 294 викласти у наступній редакції:

“294.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої  та другої групи є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої - шостої груп є календарний квартал.”

У статті 298:

1) підпункт 298.1.1 пункту 298.1 доповнити абзацом другим наступного змісту:

“Заява подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством”;

2) підпункт 6 пункту 298.3 статті 298 викласти в такій редакції:

“6) обрана суб’єктом господарювання група та ставка єдиного податку або зміна групи та ставки”.

3) Підпункт 7 пункту 299.11 статті 299 викласти в наступній редакції:

“7) група та ставка єдиного податку”.

25.У підрозділі 2 розділу ХХ “Перехідні положення”:

у пункті 11 слова „з 1 січня 2012 року” замінити словами та розділовим знаком ”, товарів, ввезених на митну територію України, та товарів/послуг, звільнених від оподаткування, з 1 листопада 2012 року”;

  доповнити новим пунктом 28 наступного змісту:

“28. Операції з обслуговування іпотечних активів у складі іпотечного покриття відповідно до Закону України “Про іпотечні облігації”, які здійснюються обслуговуючою установою — банком, який був первісним кредитором щодо таких іпотечних активів за дорученням емітента  іпотечних облігацій  не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість.

Для цілей цього пункту під емітентом іпотечних облігацій слід розуміти фінансову установу, більш ніж 50% корпоративних прав якої належить державним банкам”.

26. Підрозділ 4 розділу ХХ “Перехідні положення” доповнити пунктами 28—29 наступного змісту:

“28. Операції з відступлення прав вимоги за кредитними договорами забезпеченими іпотекою на користь фінансової установи, що здійснює діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, з обов’язковим зобов’язанням їх зворотного відступлення, обліковуються з метою оподаткування як отримання фінансового кредиту в податковому обліку платника податку — попереднього кредитора та як надання фінансового кредиту в податковому обліку платника податку — нового кредитора, відповідно до підпунктів 153.4.1 та 153.4.2 пункту 153.4 статті 153 цього Кодексу на основі даних бухгалтерського обліку, якщо згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, не призводить до припинення визнання таких прав вимоги в бухгалтерському обліку платника податку — попереднього кредитора та їх визнання в бухгалтерському обліку платника податку — нового кредитора.

При недотриманні умови такого зворотного відступлення зазначена операція оподатковується в загальному порядку на підставі пункту 153.5 статті 153 Кодексу.

Для цілей цього пункту під фінансовою установою слід розуміти фінансову установу більш ніж 50%  корпоративних прав якої належить державним банкам”

29.  Від’ємний фінансовий результат відокремленого обліку операцій з цінними паперами, за виключенням вартості придбання цінних таких паперів, сформований станом на 01 січня 2013 (далі від’ємний фінансовий результат), не включається до витрат податкового обліку та переноситься на зменшення доходів від операцій з цінними паперами майбутніх періодів в наступному порядку:

граничний обсяг від’ємного фінансового результату, що може бути віднесено на зменшення доходів від операцій з цінними паперами за один рік встановлюється на рівні 25 (двадцяти п’яти) відсотків до повного погашення;

платник податку самостійно визначає обсяг зменшення доходів від операцій с цінними паперами, що перебувають (або не перебувають) в обігу на фондовій біржі, на суму граничного обсягу від’ємного фінансового результату, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

27. Підрозділ 5 розділу ХХ “Перехідні положення” доповнити новим пунктом 6 наступного змісту:

“6. На тютюнові вироби (за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД  2402 20 90 10 “Сигарети без фільтра, цигарки”, за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 “Сигарети з фільтром”), застосовуються такі ставки акцизного податку:

77,5 специфічна ставка, 12% адвалорна ставка,  101,6 мінімальне акцизне податкове зобов'язання на сигарети без фільтра, цигарки з 1 січня 2014 року;

173,2 специфічна ставка, 12% адвалорна ставка,  231,7 мінімальне акцизне податкове зобов'язання на сигарети з фільтром з 1 січня 2014 року;

82,5 специфічна ставка, 12% адвалорна ставка,  108,2 мінімальне акцизне податкове зобов'язання на сигарети без фільтра, цигарки з 1 січня 2015 року;

184,5 специфічна ставка, 12% адвалорна ставка, 246,8 мінімальне акцизне податкове зобов'язання на сигарети з фільтром з 1 січня 2015 року”.

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 листопада 2012 року, крім:

пункт 1, пункти 5-6,  підпунктів 1, 3-4 пункту 7, пункти  12—19, 27 розділу І, які набирають чинності з 1 січня 2013 року;

пункту 10 розділу І, який набирає чинності з 1 березня 2013 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

              Голова
Верховної Ради України

Читать еще материалы этого раздела...
Читать еще материалы на эту тему...
Комментарии
Всего: 0
Нет комментариев