phone 097-301-74-22

Новости

ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ. Тіпова форма документу
Просмотров всего: 17359
Просмотров сегодня: 2
Опубликовано: 2011-02-08

ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ. Тіпова форма документу

Експедитор бере на себе зобов'язання за плату і за рахунок Клієнта виконати послуги, пов'язані з перевезенням вантажу Клієнта

ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ

 

м. ________________

"___" ______________ 200_ р.

 

_____________________________________________________________________________

(вказати найменування сторони та необхідні дані про неї)

(надалі іменується "Експедитор") в особі __________________________________________

____________________________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _________________________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з одного боку,

 

та

_____________________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Клієнт") в особі _____________________________________________

___________________________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з другого боку,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір транспортного експедирування (надалі іменується "Договір") про таке.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Експедитор бере на себе зобов'язання за плату і за рахунок Клієнта виконати послуги, пов'язані з перевезенням вантажу Клієнта, визначеного в додатку N ___ до цього Договору (надалі іменується "вантаж") , а саме:

- оформлення накладних на вантаж, що відправляється;

- оформлення одержання вантажу, що прибуває, його приймання за кількістю та якістю;

- додаткові послуги: перевірка кількості і стану вантажу під час його перевезення, навантаження та розвантаження вантажу, сплата мита, зборів та витрат, покладених на клієнта, зберігання вантажу до його одержання у пункті призначення, одержання необхідних для експорту та імпорту документів, виконання митних процедур.

1.2. Послуги за цим Договором надаються протягом строку цього Договору на підставі заявки Клієнта, яка надається Експедиторові у _________ формі шляхом _______________________________________________ не пізніше ________________________________.

1.3. На підтвердження надання Експедитором Клієнту послуг за цим Договором складаються відповідні акти в строк _____________________ шляхом ________________.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Клієнт видає Експедиторові належним чином оформлену довіреність із усіма повноваженнями, що є необхідними для надання послуг за цим Договором в строк _____________.

2.2. Експедитор має право залучити до виконання своїх обов'язків за цим Договором інших осіб та несе відповідальність за будь-яке порушення ними цього Договору.

2.3. Клієнт повинен надати Експедиторові документи та іншу інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення, а також іншу інформацію, необхідну Експедиторові для виконання передбачених цим Договором обов'язків шляхом _____________ в строк ________________.

2.4. Експедитор повинен повідомити Клієнта про виявлені неузгодженості та невідповідності в одержаній інформації, а в разі її

неповноти запросити у Клієнта необхідну додаткову інформацію шляхом _______ в строк __________.

2.5. Ненадання Клієнтом необхідної інформації або документів дає право Експедиторові відкласти виконання відповідних обов'язків до моменту надання такої інформації або документів.

 

3. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. За надання передбачених цим Договором послуг Клієнт сплачує Експедиторові ___ грн. шляхом переказу цієї грошової суми на поточний рахунок Експедитора протягом _____________________.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. Клієнт несе відповідальність за збитки, завдані Експедиторові у зв'язку з порушенням обов'язку щодо надання інформації та документів, визначених у п. 2.3 цього Договору.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

7.8. На момент укладення цього Договору Експедитор є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЕКСПЕДИТОР

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

Підписи

 

За ЕКСПЕДИТОРА

Керівник ___________/_______/

 

м. п.

КЛІЄНТ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

сторін

 

За КЛІЄНТА

 Керівник __________/______/

 

м. п.

Наиболее популярные материалы по теме Транспорт
 • АКТ приймання-передачі до договору оренди транспортного засобу
 • АКТ приймання-передачі до договору оренди транспортного засобу

  АКТ приймання-передачі е додатком до договору оренди транспортного засобу і фіксуе факт передачі транспортного засобу. Тіпова форма документу

 • ДОГОВІР ОРЕНДИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
 • ДОГОВІР ОРЕНДИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

  Тіпова форма документу

 • ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ВНАСЛІДОК ДТП
 • ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ВНАСЛІДОК ДТП

  Тіпова форма документу

 • ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ЗДОРОВ'Ю ВНАСЛІДОК ДТП
 • ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ЗДОРОВ'Ю ВНАСЛІДОК ДТП

  Тіпова форма документу

 • ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ. Тіпова форма документу
 • ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ. Тіпова форма документу

  Експедитор бере на себе зобов'язання за плату і за рахунок Клієнта виконати послуги, пов'язані з перевезенням вантажу Клієнта

 • ДОГОВІР ПРО ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ПІД'ЇЗНОЇ КОЛІЇ (ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ ЛОКОМОТИВОМ ЗАЛІЗНИЦІ)
 • ДОГОВІР ПРО ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ПІД'ЇЗНОЇ КОЛІЇ (ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ ЛОКОМОТИВОМ ЗАЛІЗНИЦІ)

  Тіпова форма документу

 • ПРЕТЕНЗІЯ до автотранспортного підприємства про нестачу вантажу при централізованій доставці
 • ПРЕТЕНЗІЯ до автотранспортного підприємства про нестачу вантажу при централізованій доставці

  Тіпова форма документу

 • ДОГОВІР ПРО ПОДАЧУ ТА ЗАБИРАННЯ ВАГОНІВ НА ЗАЛІЗНИЧНУ ПІД'ЇЗНУ КОЛІЮ, ЯКА НАЛЕЖИТЬ ЗАЛІЗНИЦІ
 • ДОГОВІР ПРО ПОДАЧУ ТА ЗАБИРАННЯ ВАГОНІВ НА ЗАЛІЗНИЧНУ ПІД'ЇЗНУ КОЛІЮ, ЯКА НАЛЕЖИТЬ ЗАЛІЗНИЦІ

  Тіпова форма документу

 • ДОГОВІР ОРЕНДИ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ
 • ДОГОВІР ОРЕНДИ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ

  Тіпова форма документу

 • ДОГОВІР ПРО ПОДАЧУ ТА ЗАБИРАННЯ ВАГОНІВ (ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ КОНТРАГЕНТА ЛОКОМОТИВОМ ЗАЛІЗНИЦІ)
 • ДОГОВІР ПРО ПОДАЧУ ТА ЗАБИРАННЯ ВАГОНІВ (ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ КОНТРАГЕНТА ЛОКОМОТИВОМ ЗАЛІЗНИЦІ)

  Тіпова форма документу

 • ПРЕТЕНЗІЯ щодо прострочення доставки вантажу залізницею
 • ПРЕТЕНЗІЯ щодо прострочення доставки вантажу залізницею

  Тіпова форма документу

Еще из раздела Типовые формы документов Еще на тему Транспорт