phone 097-301-74-22

Новости

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 28 лютого 2000 р. N 419
Просмотров всего: 10786
Просмотров сегодня: 4
Опубликовано: 2011-01-15

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 28 лютого 2000 р. N 419

Про затвердження Порядку подання фінансової звітності

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 року N 1543, від 31 грудня 2004 року N 1777,  від 26 травня 2005 року N 384,  від 27 квітня 2006 року N 601

 

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок подання фінансової звітності (додається).

 

2. Надати Міністерству фінансів, Державному казначейству та їх територіальним органам право у разі неподання міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади фінансової звітності припиняти перерахування коштів з бюджетів та (або) оплату рахунків з повідомленням керівників зазначених органів.

 

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету

Міністрів України від 27.04.2006 р. N 601)

 

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком (додається).

 

 

--> cellspacing="0" cellpadding="0">

 

Прем'єр-міністр України

 

В. ЮЩЕНКО 

 

 

Інд. 34

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 лютого 2000 р. N 419

 

 

ПОРЯДОК

подання фінансової звітності

 

1. Дія цього Порядку поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

 

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 р. N 601)

 

2. Фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.

 

Розпорядники та одержувачі коштів державного бюджету подають фінансову звітність за встановленою формою органам Державного казначейства.

 

Розпорядники та одержувачі коштів місцевих бюджетів подають фінансову звітність органам Державного казначейства та місцевим фінансовим органам.

 

(абзац перший пункту 2 замінено трьома абзацами згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 р. N 601,

 у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати

 відповідно абзацами четвертим - шостим)

 

Розпорядники бюджетних коштів разом з річною фінансовою звітністю подають аудиторський звіт з висновком щодо її достовірності, складений органом державної контрольно-ревізійної служби.

 

(пункт 2 доповнено новим абзацом четвертим згідно з

 постановою Кабінету Міністрів

України від 31.12.2004 р. N 1777,

 у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим,

абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 р. N 601)

 

Комерційні банки подають фінансову звітність також Національному банку.

 

Фінансова звітність може подаватися органам державної статистики разом з довідкою про наявність згоди надання органам державної влади даних з фінансової звітності підприємства, форму якої наведено у додатку. У разі відсутності такої згоди зазначена довідка органам державної статистики не подається.

 

(пункт 2 доповнено абзацом шостим згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 р. N 384)

 

3. Терміни подання підприємствами фінансової звітності в межах, визначених пунктами 5 - 11 цього Порядку, встановлює міністерство або інший орган виконавчої влади, до сфери управління якого належать підприємства, або органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств комунальної власності.

 

4. Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за належністю, а у разі надсилання її поштою - дата одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата.

 

5. Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 20 лютого наступного за звітним року.

 

6. Місячна звітність подається розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів не пізніше ніж 5 числа наступного за звітним місяця, квартальна - не пізніше ніж 15 числа наступного за звітним кварталом місяця, а річна фінансова звітність - не пізніше ніж 22 січня наступного за звітним року.

 

Розпорядники та одержувачі коштів державного і місцевих бюджетів подають місячну, квартальну та річну фінансову звітність за встановленими графіками органам Державного казначейства за місцем обслуговування.

 

Фінансова звітність розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів подається розпорядникам вищого рівня з відміткою органів Державного казначейства про її відповідність даним обліку про виконання бюджетів.

 

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету

 Міністрів України від 27.04.2006 р. N 601)

 

7. Головні розпорядники коштів державного бюджету подають зведену фінансову звітність Державному казначейству та Рахунковій палаті щокварталу у строки, встановлені Державним казначейством за погодженням з Міністерством фінансів.

 

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 р. N 1543,

у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 р. N 601)

 

Органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств комунальної власності, подають зведену фінансову звітність про використання бюджетних коштів відповідним місцевим органам виконавчої влади щокварталу не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку не пізніше 25 лютого наступного за звітним року.

 

8. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади подають зведену фінансову звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів щодо всіх підприємств, які належать до сфери їх управління, а також зведену фінансову звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у державній власності, Мінекономіки і Мінфіну щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 15 квітня наступного за звітним року. Про диференційовані терміни подання цієї фінансової звітності повідомляє Мінфін.

 

Укоопспілка подає Мінфіну та Мінекономіки зведену фінансову звітність щодо споживчих товариств, їх спілок та всіх утворених ними підприємств у терміни, передбачені абзацом першим цього пункту.

 

Об'єднання підприємств, утворені на добровільних засадах, подають власну та зведену фінансову звітність, якщо це передбачено установчими документами, в порядку, визначеному абзацом першим цього пункту.

 

Об'єднання підприємств, утворені за рішенням Кабінету Міністрів України або центрального органу виконавчої влади, який здійснює управління майном підприємств, подають крім власної зведену фінансову звітність відповідно Мінфіну та Мінекономіки або відповідному центральному органу виконавчої влади.

 

9. Органи місцевого самоврядування подають зведену фінансову звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів щодо всіх підприємств комунальної власності, а також зведену фінансову звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у комунальній власності, відповідним місцевим органам виконавчої влади щокварталу не пізніше 30 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 10 березня наступного за звітним року. Про диференційовані терміни подання цієї звітності повідомляють місцеві органи виконавчої влади.

 

10. У разі коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

 

11. Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції подають консолідовану фінансову звітність власникам (засновникам) у визначені ними терміни, але не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та не пізніше 15 квітня наступного за звітним року.

 

12. Перед складанням річної фінансової звітності обов'язкове проведення інвентаризації активів та зобов'язань підприємства.

 

Проведення інвентаризації також обов'язкове у разі:

 

передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворення державного підприємства в акціонерне товариство;

 

зміни матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);

 

встановлення фактів крадіжок або зловживань, зіпсуття цінностей, а також за приписом судово-слідчих органів;

 

пожежі, стихійного лиха або техногенної аварії;

 

ліквідації підприємства, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

 

Порядок проведення інвентаризації та врегулювання розбіжностей щодо фактичної наявності активів та зобов'язань з даними бухгалтерського обліку визначається Мінфіном.

 

 

Додаток

до Порядку 

 

 

ДОВІДКА

про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади

 

        _______________________________________________________________ дає згоду на надання

                                                        (найменування підприємства)

органами державної статистики даних з фінансової звітності за _________ органам державної влади

                                                                                                                                                   (період)

для виконання адміністративних обов'язків та завдань, що належать до їх компетенції, за умови, що

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________

(найменування посади керівника) 

 

_______________________

(ініціали та прізвище) 

 

________________.

(підпис) 

 

 (Порядок доповнено додатком згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 р. N 384)

Источник: sta.gov.ua
Наиболее популярные материалы по теме Налоги и сборы
 • Ставки единого социального взноса
 • Ставки единого социального взноса

  Ставки единого социального взноса различны для различных категорий плательщиков. Для страхователей-работодателей размер ставки ЕСВ устанавливается в зависимости от класса профессионального риска производства.

 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної
 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 21.12.2010 № 969

 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

  Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98
 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98

  Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 (Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 цей Указ викладено у новій редакції).

 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011
 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011

  1. У Податковому кодексі України (Голос України, 2010 р., № 229-230; Голос України, 2010 р., № 249)

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011

  І. Внести до Податкового кодексу України такі зміни: 1. Підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 виключити

 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения
 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения

  Как дешевле и быстрее зарегистрировать свое дело и какую систему налогообложения стоит выбрать предпринимателю-физлицу.

 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969
 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969

  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЛИСТ від 11.01.2011 р. N 547/7/16-1117

 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56
 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56

  Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій.

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011

  Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010

  Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання.

 • Пам’ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних
 • Пам’ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних

  Додаток до листа ДПА України від 06.04.2011 р. N 9497/7/16-1517

Еще из раздела Документы КМУ Еще на тему Налоги и сборы