phone 097-301-74-22

Типовые формы документов

 

2011-02-08 10:19
4
14013
ДОГОВІР ПРО ПОДАЧУ ТА ЗАБИРАННЯ ВАГОНІВ (ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ КОНТРАГЕНТА ЛОКОМОТИВОМ ЗАЛІЗНИЦІ)
Тіпова форма документу

ДОГОВІР

ПРО ПОДАЧУ ТА ЗАБИРАННЯ ВАГОНІВ

(ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ КОНТРАГЕНТА ЛОКОМОТИВОМ ЗАЛІЗНИЦІ)

 

м. ______________  "___" ____________ 200_ року

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Залізниця") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,  

                                                   (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з одного боку,                       

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується  "Контрагент") в особі __________________________________

_____________________________________________________________________

                                                        (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з другого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")

уклали цей Договір про подачу та забирання вагонів (при обслуговуванні контрагента локомотивом залізниці) (надалі іменується "Договір") про таке.

 

1. На основі Статуту залізниць України, Правил ______________, затверджених _____________________________ (надалі іменуються "Правила"), та на умовах цього Договору Залізниця виконує подачу і забирання вагонів на і з під'їзної колії (складу) __________________________________________________

_____________________________________________________________________.

(найменування Контрагента)

Розгорнута довжина залізничної колії Контрагента становить ____ пог. м.

У межах смуги відведення під під'їзною колією і спорудами Контрагента зайнята ділянка землі площею _________ м2.

2. Подача і забирання вагонів виконуються локомотивом Залізниці з розміщенням вагонів за фронтами навантаження і розвантаження.

Відстань для стягнення плати за подачу і забирання вагонів приймається ______ км у два кінці і визначена ________________ група під'їзної колії.

3. Залізниця подає вагони Контрагентові в строк ______________.

 Про подачу вагонів Залізниця повідомляє Контрагента в строк _____________________________________________________________________.

Повідомлення передаються _______________________________________.

4. Про закінчення навантаження і розвантаження та готовність до забирання одночасно поданих на фронт вагонів Контрагент повідомляє станцію, вказуючи номери і осність вагонів, чи навантажені, чи порожні вагони, шляхом ___________ в строк ___________________________________________________.

_____________________________________________________________________,_____________________________________________________________________,_____________________________________________________________________.

5. Здача і приймання вагонів та вантажів проводяться у місцях навантаження і розвантаження, а саме _______________, згідно з Правилами.

6. На навантаження в вагони і розвантаження із вагонів вантажів Контрагентові надаються такі строки:

на навантаження ________________________________________________;

на розвантаження _______________________________________________;

на навантаження і розвантаження маршрутів _________________________

_____________________________________________________________________.

7. На під'їзній колії Контрагентом встановлюється одночасний фронт навантаження і розвантаження для однорідних вантажів у таких розмірах:

на навантаження ________________________________________________,

на розвантаження _______________________________________________,

розмір одночасної подачі _________________________________________.

На підкочування і відкочування вагонів засобами Контрагента додається час _____ хв. на вагон.

8. Облік простою на під'їзній колії виконується за ____________ способом.

9. Контрагент за цим Договором сплачує Залізниці:

а) за подачу і забирання вагонів та маневрову роботу за ставками, передбаченими додатком N __ до цього Договору;

б) за надання додаткових послуг (переведення стрілок, відкриття і закриття воріт, шлагбаумів на переїздах, що не охороняються, тощо) ________ грн. за добу.

Ці платежі вносяться на користь Залізниці шляхом __________ в строк ______________.

10. Для скорочення простою вагонів, підсилення механізації вантажно-розвантажувальних робіт та забезпечення збереження вагонів Контрагент зобов'язується виконати такі заходи:

 

Назви заходів:        Строки виконання:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

11. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

12. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 11 цього Договору, та закінчується ___________________________________.

13. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

14. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

15. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

16. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

17. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

18. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

19. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

20. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

21. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

22. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

23. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КОНТРАГЕНТ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ПІДПИСИЗа КОНТРАГЕНТАКерівник __________/____________/м. п.         ЗАЛІЗНИЦЯ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________СТОРІНЗа ЗАЛІЗНИЦЮКерівник ______________/__________/м.п.

 

 

Зразок договору складений станом на 14.05.2004 р.

Читать еще материалы этого раздела...
Читать еще материалы на эту тему...
Комментарии
Всего: 0
Нет комментариев