phone 097-301-74-22

Типовые формы документов

 

2011-02-08 10:23
5
14682
ДОГОВІР ПРО ПОДАЧУ ТА ЗАБИРАННЯ ВАГОНІВ НА ЗАЛІЗНИЧНУ ПІД'ЇЗНУ КОЛІЮ, ЯКА НАЛЕЖИТЬ ЗАЛІЗНИЦІ
Тіпова форма документу

ДОГОВІР
ПРО ПОДАЧУ ТА ЗАБИРАННЯ ВАГОНІВ НА ЗАЛІЗНИЧНУ ПІД'ЇЗНУ КОЛІЮ, ЯКА НАЛЕЖИТЬ ЗАЛІЗНИЦІ

 

м. ______________

"___" ____________ 200_ року

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї)

(надалі іменується "Залізниця") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,  

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з одного боку,                       

та

_________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується  "Підприємство") в особі ________________________________

_____________________________________________________________________

                                                      (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

                       (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з другого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")

уклали цей Договір про подачу та забирання вагонів на залізничну під'їзну колію, яка належить залізниці (надалі іменується "Договір") про таке.

 

1. На підставі Статуту залізниць України, Правил ____________, затверджених ______________ (надалі іменуються "Правила"), та на умовах цього Договору Залізниця виконує подачу вагонів ________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(найменування Підприємства)

на під'їзну колію, що примикає до ____________________ станції ______________

через стрілку N ________ (надалі іменується "під'їзна колія"), розстановку цих вагонів за фронтами навантаження і розвантаження, а також забирання вагонів з під'їзної колії ____________________.

Межею під'їзної колії є знак "Межа під'їзної колії", встановлений залізницею на віддалі _____ пог. м від стрілки примикання.

2. У межах смуги відведення під складами і спорудами Підприємства зайнята ділянка землі площею ___ м2. Розгорнута довжина під'їзної колії __ пог. м.

3. Відстань для стягнення плати за подачу і забирання вагонів приймається _____ км у два кінці і визначена ________ група під'їзної колії.

4. Подача вагонів Залізницею на під'їзну колію виконується після повідомлення Підприємства в строк _______________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Повідомлення при подачі вагонів передається _________________________

______________________________________________________________________.

(порядок передачі повідомлення)

5. Про закінчення завантаження і розвантаження, а саме _________________, та готовність до забирання поданих на фронт вагонів Підприємство повідомляє станцію, вказуючи номери і осність вагонів, чи завантажені, чи порожні вагони, в строк ___________ шляхом _____________.

6. Здача та приймання вантажів і вагонів виконуються у місцях завантаження і розвантаження відповідно до Правил.

7. На навантаження у вагони і розвантаження із вагонів Підприємству надаються такі строки:

на навантаження _________________________________________________;

на розвантаження ________________________________________________;

на завантаження маршрутів ________________________________________.

8. Фронт одночасного завантаження і розвантаження однорідних вантажів Підприємством встановлено в таких розмірах:

на навантаження _________________________________________________;

на розвантаження ________________________________________________;

розмір одночасної подачі __________________________________________.

На підкочування і відкочування вагонів засобами Підприємства додається час ___________ хв. на вагон.

9. Облік простою вагонів виконується за _____________________________

способом.

10. Підприємство сплачує Залізниці:

а) за подачу і забирання вагонів та за маневрову роботу за ставками, встановленими тарифом;

б) за надання додаткових послуг (переведення стрілок, відкривання і закривання воріт, шлагбаумів на переїздах, що не охороняються, тощо) ___ грн. в середньому за добу.

Ці платежі вносяться на рахунок Залізниці в строк ________ шляхом ____________.

11. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

12. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 11 цього Договору, та закінчується ___________________________________.

13. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

14. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

15. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

16. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

17. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

18. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

19. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

20. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

21. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

22. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

23. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА реквізити СТОРІН

 

ПІДПРИЄМСТВО

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

   _________________________

 

Підписи

 

За ПІДПРИЄМСТВО

Керівник __________/____________/

                                    м. п.

ЗАЛІЗНИЦЯ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

   _________________________

 

сторін

 

За ЗАЛІЗНИЦЮ

Керівник ____________/____________/

                           м. п.

 

Читать еще материалы этого раздела...
Читать еще материалы на эту тему...
Комментарии
Всего: 0
Нет комментариев