phone 097-301-74-22

Типовые формы документов

 

2011-02-08 10:21
5
15967
ДОГОВІР ПРО ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ПІД'ЇЗНОЇ КОЛІЇ (ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ ЛОКОМОТИВОМ ЗАЛІЗНИЦІ)
Тіпова форма документу

ДОГОВІР
ПРО ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ПІД'ЇЗНОЇ КОЛІЇ
(ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ ЛОКОМОТИВОМ ЗАЛІЗНИЦІ)

 

м. ______________

 

"___" ___________ 200_ року

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї)

(надалі іменується "Залізниця") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з одного боку,

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї)

(надалі іменується "Вітковласник") в особі _________________________________

______________________________________________________________________

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з другого боку,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про експлуатацію залізничної під'їзної колії (при обслуговуванні локомотивом залізниці) (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. На підставі __________________, Правил _________________, затверджених ___________________ (надалі іменуються "Правила"), та на умовах цього Договору здійснюється експлуатація під'їзної колії, що належить Вітковласникові і примикає до станції _____________________________________ залізниці через стрілку N ______, що обслуговується локомотивом Залізниці.

Межею під'їзної колії є знак "Межа під'їзної колії", встановлений Залізницею на віддалі ___ пог. м від стрілки примикання.

Розгорнута довжина під'їзної колії становить _________ пог. м. У межах смуги відведення під'їзною колією і спорудами Власника зайнята ділянка землі площею ________ м2.

2. Подача і забирання вагонів виконуються локомотивом Залізниці з розстановкою вагонів за фронтами навантаження і розвантаження.

Відстань, яка береться до обчислення плати за подачу і забирання вагонів, приймається _______ км у два кінці і визначена __________ групою під'їзної колії.

3. Залізниця здійснює подачу вагонів Вітковласнику в строк ____________.

Про подачу вагонів Залізниця повідомляє Вітковласника.

Повідомлення передаються ________________________________________ ______________________________________________ в строк _________________.

(порядок передачі повідомлення)

4. Про закінчення навантаження і розвантаження та готовність до забирання вагонів, одночасно поданих на під'їзну колію, Вітковласник повідомляє станцію, вказуючи номери та осність вагонів, чи навантажені, чи порожні вагони, в строк ____________ шляхом ______________.

5. За необхідності Вітковласник здійснює розмітку вагонів на станційних коліях ______________________ до подачі їх на під'їзну колію шляхом __________.

6. Здача та приймання вагонів і вантажів проводяться у місцях навантаження і розвантаження, а саме _____________, відповідно до Правил.

7. На навантаження і розвантаження вантажів Вітковласнику надаються такі строки простою вагонів:

а) на навантаження _______________________________________________;

б) на розвантаження ______________________________________________;

в) на навантаження і розвантаження маршрутів _______________________

______________________________________________________________________.

8. На під'їзній колії _________________ встановлюється одночасний фронт навантаження і розвантаження для однорідних вантажів у таких розмірах:

а) на навантаження _______________________________________________;

б) на розвантаження ______________________________________________.

Розмір одночасної подачі __________________________________________.

На підкочування і відкочування вагонів засобами Вітковласника додається час ________ хвилин на один вагон.

9. Облік простою вагонів на під'їзній колії виконується за ________________ способом.

10. На умовах цього Договору подаються вагони таким підприємствам, організаціям, установам: _________________________________________________ ______________________________________________________________________.

11. Вітковласник сплачує Залізниці:

а) за подачу і забирання вагонів і за маневрову роботу за ставками, вказаними в додатку N ___ до цього Договору;

б) за надання додаткових послуг (переведення стрілок, відкриття і закриття воріт, шлагбаумів на переїздах, які не охороняються, тощо) ______________ грн. Ці платежі сплачуються Вітковласником Залізниці шляхом __________________ в строк ___________.

12. Для скорочення простою вагонів, підсилення механізації вантажно-розвантажувальних робіт та забезпечення збереження вагонів Вітковласник зобов'язується виконати такі заходи:

 

Назви заходів:

Строки виконання:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

13. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

14. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 13 цього Договору, та закінчується _______________________________________.

15. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

16. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

17. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

18. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

19. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

20. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

21. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

22. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

23. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

24. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

25. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВІТКОВЛАСНИК

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

Підписи

 

За ВІТКОВЛАСНИКА

Керівник ____________/____________/

 

м. п.

ЗАЛІЗНИЦЯ

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

сторін

 

За ЗАЛІЗНИЦЮ

Керівник ____________/____________/

 

м. п.

 

Читать еще материалы этого раздела...
Читать еще материалы на эту тему...
Комментарии
Всего: 0
Нет комментариев